Статут

«Затверджено»
Позачерговими Загальними зборами ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ІНСТИТУТ РЕФОРМ ТА ІННОВАЦІЙ» Протокол №1 від 24.04.2018р.

СТАТУТ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«ІНСТИТУТ РЕФОРМ ТА ІННОВАЦІЙ»
(нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ РЕФОРМ ТА ІННОВАЦІЙ» (далі – Інститут) є громадською організацією, яка об’єднує на засадах вільності, рівноправності громадян України.

1.2. ІНСТИТУТ здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства України та цього Статуту і не має на меті отримання прибутку. ІНСТИТУТ створене на невизначений термін.

1.3. ІНСТИТУТ з моменту державної реєстрації є неприбутковою юридичною особою, згідно з законодавством України має власну символіку, печатку, штамп, бланк та інші реквізити, зразки яких затверджує Правління ІНСТИТУТУ, має самостійний баланс, рахунки в банках. Символіка ІНСТИТУТУ підлягає реєстрації у встановленому законом порядку.

1.4. ІНСТИТУТ утворено в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідних неприбуткових організацій, а саме в порядку ЗУ «Про громадські об’єднання». ІНСТИТУТ за своєю діяльністю є непідприємницькою організацією, основною метою якої не є одержання прибутку, тобто є неприбутковою організацією та набуває статусу юридичної особи з моменту держаної реєстрації.

1.5. Юридична адреса ІНСТИТУТУ: м. Дніпро, просп. Богдана Хмельницького (вул. Героїв Сталінграда) 31, кв. 158.

1.6. Повна назва ІНСТИТУТУ: Громадська організація «Інститут реформ та інновацій»; Скорочена назва ІНСТИТУТУ – ГО «ІРІ»; повне найменування англійською мовою NGO «Institute of reforms and innovations».

2. МЕТА ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ.

2.1. Мета ІНСТИТУТУ: задоволення та захист своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів членів ІНСТИТУТУ.

2.2. ІНСТИТУТ ставить перед собою такі завдання:

 • сприяння захисту людей, які потребують допомоги у фінансовій, соціальній чи моральній сфері життя і які виявили бажання бути членами ІНСТИТУТУ;
 • популяризація та сприяння розвитку автомотоспортивної та туристичної діяльності та наданню автолюбителям та авто перевізникам допомоги в організації проведення конкурсів;
 • сприяння реалізації принципів демократії, верховенства права, дотримання прав та інтересів людини і громадянина в усіх сферах життя, соціальної солідарності громадян та соціальної справедливості;
 • сприяння виявленню корупційних ризиків, проявів корупції та неефективного керівництва (управління);
 • консолідація зусиль щодо організації та проведення громадських слухань та встановлення рівня корумпованості, корупційних схем та пошук відповідальних осіб;
 • доведення до відома громадян отриманих на публічні запити відомостей, щодо корумпованості органів місцевого самоврядування, висвітлення у засобах масової інформації отриманих документів та схем, будь-яких проявів корупції, марнотратства, неефективного управління (менеджменту), відсутності покарання;
 • сприяння поширенню ідей фінансової грамотності, соціального благополуччя, моральної стійкості особи до нестійкої фінансової, соціальної чи моральної ситуації в житті та в суспільстві;
 • сприяння консолідації усіх зусиль для підвищення рівня освідченості громадян в економічній, соціальній, побутовій та культурній ситуації в регіоні та країні;
 • здійснення та захист соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших інтересів членів ІНСТИТУТУ;
 • проведення спільних зустрічей, семінарів, конференцій, обмін досвідом з представниками інших об’єднань громадян, із однодумцями з різних регіонів та країн;
 • представництво інтересів членів ІНСТИТУТУ на їх прохання у державних органах і організаціях;
 • сприяння підвищенню рівня правової обізнаності громадян, сприяння подоланню правового нігілізму;
 • сприяння розвитку та поширення ідей експертності серед громадських об’єднань та рухів, залучення експертів до роботи громадських організацій;
 • співпраця з іншими громадськими організаціями, благодійними фондами, державними , комунальними та приватними підприємствами, установами, організаціями;
 • підтримка на громадських засадах розвитку демократичних ініціатив, антикорупційної діяльності, адвокації;
 • стимулювання становленню та розвитку громадянського суспільства, впровадження реформ;
 • сприяння розробці та впровадженню проектів та планів реформування напрямків, які представляють суспільний інтерес;
 • сприяння розробці та впровадженню інновацій, нових технологій, винаходів, корисних моделей, елементів благоустрою, інформатизації та нових форм управління;
 • сприяння розвитку дослідницької та наукової діяльності;
 • сприяння захисту прав інтелектуальної власності членів ІНСТИТУТУ;
 • сприяння екологічному розвитку суспільства;
 • сприяння виборчому процесу з виборів Президента України, Народних депутатів України, місцевих виборів в Україні та спостереження за ними;
 • сприяння проведенню Всеукраїнських та місцевих референдумів, що проводяться відповідно до чинного законодавства України, та спостереження за ними.

2.3. Для реалізації мети та завдань, ІНСТИТУТ в установленому законом порядку має право:

 • виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;
 • здійснювати інформаційно-аналітичну роботу з метою виявлення та усунення причин і умов, які сприяють корупції, прогнозування та розробка пропозицій і рекомендацій щодо підвищення ефективності протидії корупційним правопорушенням;
 • проводити громадські розслідування, запитувати та отримувати публічну інформацію;
 • представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах;
 • усіма доступними та законними способами поширювати інформацію про діяльність організації, результати її роботи та результати реалізації статутних завдань;
 • проводити вивчення громадської думки шляхом проведення соціологічних досліджень, опитувань, фокус-груп та інших форм соціологічної діяльності;
 • одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
 • вносити пропозиції до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій всіх форм власності з питань їх діяльності;
 • розробляти проекти нормативно-правових актів, розпорядчих документів, актів індивідуальної дії, рішень та розпоряджень органів державної влади та місцевого самоврядування;
 • висвітлювати виявлені недоліки у роботі органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій державної та комунальної форми власності, а також шляхи їх усунення;
 • проводити фотографічну та аудіовізуальну фіксацію діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, їх посадових осіб, підприємств, установ та організацій державної та комунальної форми власності;
 • проводити громадські експертизи (в тому числі громадські антикорупційні, екологічні експертизи) нормативно-правових актів, розпорядчих документів, актів індивідуальної дії, рішень та розпоряджень органів державної влади та місцевого самоврядування;
 • брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;
 • брати участь у здійсненні державної гендерної політики, підтримувати ідеї гендерної рівності та удосконалення розуміння цього поняття;
 • пропагувати свої ідеї та цілі;
 • засновувати засоби масової інформації;
 • делегувати своїх представників до складу консультативно-дорадчих органів, що утворюються при органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, громадських спілок, інших колегіальних органів;
 • збирання інформації з відкритих джерел та направлення інформації до Національного агентства з метою проведення ним моніторингу способу життя суб’єктів декларування, відповідно до ЗУ «Про запобігання корупції»;
 • засновувати підприємства, необхідні для виконання статутних цілей.

3. ЧЛЕНИ ІНСТИТУТ, ЇХ ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ.

3.1. Членство в ІНСТИТУТІ є індивідуальним.

3.2. Членами ІНСТИТУТУ можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, віком від 14 років, що визнають Статут ІНСТИТУТУ, проводять діяльність, спрямовану на реалізацію його мети та завдань, сплатили вступний внесок, розмір якого встановлено Рішенням Правління ІНСТИТУТУ.

3.3. Членство в інших об’єднаннях громадян не є перешкодою для членства в ІНСТИТУТІ якщо діяльність таких об’єднань не суперечить чинному законодавству, цьому Статуту.

3.4. Вступ в члени ІНСТИТУТУ здійснюється за рішенням Правлінням ІНСТИТУТУ на підставі особистої заяви, поданої до Директора ІНСТИТУТУ. Облік членів ІНСТИТУТУ здійснюється Правлінням ІНСТИТУТУ.

3.5. Кожен член ІНСТИТУТУ має право:

 • брати участь в діяльності ІНСТИТУТУ, вносити пропозиції по поліпшенню діяльності ІНСТИТУТУ;
 • обирати і бути обраним до керівних та статутних органів ІНСТИТУТУ у встановленому порядку;
 • отримувати інформацію про хід реалізації завдань ІНСТИТУТУ, роботу керівних органів, з питань діяльності ІНСТИТУТУ;
 • на захист своїх законних інтересів з боку ІНСТИТУТУ;
 • вільно вийти з членів ІНСТИТУТУ за власним бажанням на підставі письмової заяви;
 • брати участь у вирішенні питань, що розглядаються на засіданнях статутних органів, до складу яких вони обрані;
 • вносити пропозиції до статутних органів усіх рівнів та відстоювати свою точку зору до прийняття більшістю відповідного рішення;
 • на участь у зборах, засіданнях статутних органів;
 • висловлювати свою думку щодо персонального складу кандидатур, які пропонуються для обрання до статутних органів ІНСТИТУТУ;
 • брати участь в усіх заходах, що проводяться ІНСТИТУТОМ.

3.6. Член ІНСТИТУТУ зобов’язаний: – здійснювати діяльність відповідно до мети і завдань, закріплених даним Статутом, підтримувати і пропагувати діяльність ІНСТИТУТУ;- дотримуватись вимог цього Статуту, виконувати рішення керівних органів ІНСТИТУТУ; – своєчасно та повністю сплачувати встановлені членські внески або внески, встановлені та затверджені Правлінням ІНСТИТУТУ; – дбати про авторитет ІНСТИТУТУ; – активно приймати участь у Зборах ІНСТИТУТУ, а також у Загальних Зборах.

3.7. Членство в ІНСТИТУТІ припиняється:

 • за власним бажанням члена ІНСТИТУТУ, шляхом подання до Правління ІНСТИТУТУ письмової заяви про вихід, з моменту подання заяви;
 • за грубе або систематичне порушення Статуту, громадської дисципліни під час проведення заходів ІНСТИТУТУ на підставі рішення Правління;
 • за грубе порушення вимог діючого законодавства на підставі рішення Правління ІНСТИТУТУ, якщо Рішенням Правління ІНСТИТУТУ буде вирішено, що такі дії можуть поставити під загрозу авторитет ІНСТИТУТУ;
 • за Рішенням Правління ІНСТИТУТУ у зв’язку з несплатою обов’язкового членського внеску за поточний період;
 • у випадку смерті члена ІНСТИТУТУ;
 • в разі припинення (ліквідації, реорганізації, тощо) діяльності ІНСТИТУТУ.

3.8 Членство в ІНСТИТУТІ несумісне з діями, спрямованими на підрив авторитету, територіальної цілісності та національної безпеки України, порушенням прав людини, пропагандою війни, насильства, етнічної, расової чи релігійної ворожнечі.

3.9 За дії, несумісні з перебуванням у ІНСТИТУТІ: грубі порушення вимог Статуту, систематичні невиконання рішень керівних статутних органів, негідну поведінку, що компрометує звання члена ІНСТИТУТУ, до члена ІНСТИТУТУ застосовуються стягнення: попередження та виключення з членів ІНСТИТУТУ. Рішення про стягнення приймається Правлінням ІНСТИТУТУ простою більшістю голосів присутніх.

4. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ СТАТУТНИХ ОРГАНІВ ІНСТИТУТУ ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ.

4.1. Вищим керівним органом ІНСТИТУТУ є Загальні збори, які скликаються Правлінням не рідше одного разу на 12 місяців. Позачергові збори скликаються за рішенням Правління, Контрольно-ревізійної комісії або на вимогу не менше, ніж двох третин членів ІНСТИТУТУ. Про проведення Загальних зборів, члени ІНСТИТУТУ повідомляються не пізніше як за 10 діб до їх скликання. Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше половини членів ІНСТИТУТУ. Всі рішення приймаються відкритим голосуванням і набувають чинності за умови позитивного голосування не менше ніж половини присутніх членів ІНСТИТУТУ. Рішення щодо внесення змін до Статуту, щодо відчуження майна ІНСТИТУТУ на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків всього майна ІНСТИТУТУ та щодо припинення діяльності ІНСТИТУТУ приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів присутніх членів на Загальних зборах.

4.2 До виключної компетенції Загальних зборів ІНСТИТУТУ належить:

 • затвердження Статуту, внесення змін до нього;
 • зміна найменування ІНСТИТУТУ;
 • затвердження планів та звітів про виконання основних напрямків діяльності ІНСТИТУТУ;
 • обрання складу Правління ІНСТИТУТУ строком на 24 місяців;
 • обрання Директора ІНСТИТУТУ строком на 24 місяців;
 • обрання контрольно-ревізійної комісії та її Голови;
 • реалізація права власності на майно та кошти ІНСТИТУТУ;
 • заснування та ліквідація друкованих засобів масової інформації, призначення і звільнення їх керівників;
 • розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність керівних органів і посадових осіб ІНСТИТУТУ та у місячний термін надання відповідей за наслідками розгляду скарг;
 • вжиття заходів для відновлення порушених прав членів ІНСТИТУТУ з боку посадових осіб ІНСТИТУТУ;
 • прийняття рішення про припинення діяльності ІНСТИТУТУ, обрання Ліквідаційної комісії.

4.3. Постійно діючим центральним статутним органом ІНСТИТУТУ є Правління. Правління складається з Директора ІНСТИТУТУ та членів Правління, які обираються загальними зборами терміном на 24 місяців. Засідання Правління вважається правомочним при наявності не менше ніж 2/3 її складу та обов’язковою участю Директора ІНСТИТУТУ. Рішення приймаються простою більшістю голосів. Правління збирається на свої засідання не рідше одного разу на три місяці.

4.4. Правління ІНСТИТУТУ:

 • скликає Загальні збори;
 • подає на затвердження Загальним зборам проект кошторису та звіт про його виконання;
 • заслуховує та затверджує звіт Директора ІНСТИТУТУ щодо результатів роботи ІНСТИТУТУ;
 • в період між Загальними зборами здійснює керівництво діяльністю ІНСТИТУТУ;
 • розглядає питання щодо діяльності ІНСТИТУТУ і приймає по них рішення;
 • приймає рішення про прийняття в члени ІНСТИТУТУ відповідно розглянутих заяв;
 • затверджує поточні плани роботи ІНСТИТУТУ;
 • приймає звернення та заяви;
 • затверджує зразки печаток, символіки та іншої атрибутики;
 • затверджує штатний розклад ІНСТИТУТУ;
 • здійснює господарське управління майном та коштами ІНСТИТУТУ в межах визначених Загальними зборами;
 • приймає рішення про укладення ІНСТИТУТОМ договорів та інших угод;
 • ухвалює рішення щодо прийняття у члени ІНСТИТУТУ, виключення з членів;
 • може створювати комісії, секції та інші робочі органи Правління ІНСТИТУТУ, до роботи яких можуть бути залучені члени ІНСТИТУТУ, які не є членами Правління ІНСТИТУТУ, а також незалежні експерти (спеціалісти);
 • за пропозицією Директора призначає на посаду та звільняє з посади його заступників, затверджує розподіл обов’язків між ними;
 • визначає осіб, що мають право вчиняти дії від імені Інституту без довіреності та обсяг їхніх повноважень;
 • вирішує інші питання, пов’язані з діяльністю ІНСТИТУТУ та не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів.

4.5. Роботою ІНСТИТУТ керує Директор ІНСТИТУТУ, який:

 • представляє інтереси ІНСТИТУТУ у всіх організаціях, а також у відносинах з державними органами;
 • підписує фінансові та інші документи ІНСТИТУТУ, відкриває рахунки в установах банків:
 • очолює Правління та веде його засідання;
 • підписує звіти Правління, плани, програми та інші документи, підписання яких належить до його компетенції;
 • раз на 12 місяців звітує перед Загальними зборами ІНСТИТУТУ про роботу Правління, виконання рішень Загальних зборів;
 • діє без довіреності від імені ІНСТИТУТУ у взаємовідносинах з будь-якими підприємствами, установами, організаціями тощо, а також з фізичними особами;
 • має право підпису за рахунками ІНСТИТУТУ;
 • укладає договори (угоди, контракти) від імені ІНСТИТУТУ;
 • подає пропозиції про призначення і звільнення заступників Директора;
 • приймає на роботу найманих працівників ІНСТИТУТУ, звільняє з роботи найманих працівників ІНСТИТУТУ;
 • виконує інші дії щодо керівництва діяльністю ІНСТИТУТУ, що не належать до компетенції інших органів управління ІНСТИТУТУ, або делеговані йому ними в межах повноважень, наданих цим Статутом.

4.6. В разі неможливості виконання Директором ІНСТИТУТУ своїх обов’язків його обов’язки виконує один з членів Правління ІНСТИТУТУ обраний Правлінням. Директор ІНСТИТУТУ може звільнитись за власним бажанням шляхом подання письмової заяви до Правління ІНСТИТУТУ яка розглядається у п’ятиденний строк.

4.7. Почесний Директор ІНСТИТУТУ – звання, яке присвоюється особі, яка перебувала на посаді Голови правління організації понад 10 років, користується повагою та авторитетом, та виконує консультативні функції щодо діяльності ІНСТИТУТУ. Посада Почесного директора ІНСТИТУТУ не входить до складу Статутних органів, створена для виконання консультативно-дорадчої функції, та для підтримання іміджу ІНСТИТУТУ в усіх взаємовідносинах. Звання Почесного директора ІНСТИТУТУ присвоюється за рішенням Правління ІНСТИТУТУ безстроково і зберігається у разі ліквідації чи реорганізації ІНСТИТУТУ. Звання Почесного директора ІНСТИТУТУ не може бути відкликано після його присвоєння. У разі присвоєння Звання Почесного директора ІНСТИТУТУ особі, їй видається пам’ятний знак та посвідчення до нього.

4.8. ІНСТИТУТ може створювати відокремлені підрозділи.

4.9. Рішення про створення та припинення діяльності відокремлених підрозділів ІНСТИТУТУ приймається Правлінням ІНСТИТУТУ, рішення якого оформлюється Протоколом. Відокремлені підрозділи діють на підставі Статуту ІНСТИТУТУ та своїх Положень, які затверджуються Правлінням ІНСТИТУТУ. Керівник відокремленого підрозділу обирається та призначається Правлінням, рішення якого оформлюється Протоколом.

4.10. Контролюючим органом ІНСТИТУТУ є Контрольно-ревізійна комісія, яка обирається на Загальних зборах і здійснює контроль за дотриманням Статуту ІНСТИТУТУ, перевіряє організаційну та фінансову діяльність ІНСТИТУТУ, відповідність ухвал керівних органів ІНСТИТУТУ та його відокремлених підрозділів згідно Статуту ІНСТИТУТУ. Контрольно-ревізійна комісія обирається у складі 3-х осіб.

4.11. Засідання Контрольно-ревізійної комісії скликаються не рідше ніж один раз на 12 місяців. Засідання Контрольно-ревізійної комісії є правомочними у разі присутності 2/3 її членів та голови Контрольно-ревізійної комісії. Рішення Контрольно-ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів в режимі відкритого голосування.

4.12. Засідання керівних органів ІНСТИТУТУ (Загальних зборів, Правління) можуть проводитись як за безпосередньої участі членів так і за допомогою Інтернет зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм, он-лайн конференцій. Рішення про форму проведення такого засідання приймає Правління ІНСТИТУТУ та повідомляє членів ІНСТИТУТУ не пізніше ніж за 15 днів до визначеної дати проведення засідання (Загальних зборів, Правління) про обрану форму засідання. Будь яке засідання керівних органів оформлюється протоколом про форму засідання, де обов’язково вказується, що засідання відбувалось за допомогою Інтернет зв’язку. У протоколі обов’язково фіксується за допомогою якої комп’ютерної програми відбувалось засідання.

4.13. Рішення Правління може бути оскаржено Членом ІНСТИТУТУ на Загальних зборах членів. Рішення Загальних Зборів можуть бути оскаржено Членом ІНСТИТУТУ в судовому порядку.

5. ДЖЕРЕЛА НАХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА МАЙНА ІНСТИТУТУ.

5.1. ІНСТИТУТ може мати у власності кошти, власне рухоме й нерухоме майно, обладнання, транспорт та інше майно, необхідне для здійснення статутної діяльності.

5.2. Джерелом формування коштів та майна ІНСТИТУТУ є:

 • членські внески;
 • кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань; – пасивний дохід;
 • кошти або майно, які надходять від ведення основної діяльності;
 • гранти, дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів, недержавних фондів та установ або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги.

5.3. ІНСТИТУТ вільно володіє, користується і розпоряджається належним їй майном та має право вчиняти дії щодо нього, які не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.

5.4. Грошові кошти ІНСТИТУТУ, в тому числі у формі доходів (прибутків) витрачаються виключно на виконання статутних завдань ІНСТИТУТУ. Заборонено використання та розподіл грошових коштів ІНСТИТУТУ, в тому числі отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників, членів ІНСТИТУТУ, працівників ІНСТИТУТУ (окрім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління ІНСТИТУТУ та інших пов’язаних з ними осіб.

5.5. ІНСТИТУТ може мати у власності будинки, споруди, грошові кошти, акції, інші цінні папери та інше майно, необхідне для матеріального забезпечення статутної діяльності ІНСТИТУТУ.

5.6. ІНСТИТУТ не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, а члени ІНСТИТУТУ не відповідають за зобов’язаннями ІНСТИТУТУ, за винятком випадків, коли вони беруть на себе такі зобов’язання.

6. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ, ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ІНСТИТУТУ

6.1. З метою виконання статутних завдань і цілей ІНСТИТУТ здійснює необхідну господарську діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій зі статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством.

6.2. ІНСТИТУТ та створені ним установи та організації зобов’язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі в порядку й розмірах, передбачених законодавством України.

6.3. Статистична звітність надається у встановленому обсягу органам державної статистики.

6.4. Підсумки фінансової діяльності ІНСТИТУТУ відображаються в річному звіті та балансі.

6.5. Звітування Правління ІНСТИТУТУ проводиться один раз на рік перед Загальними Зборами ІНСТИТУТУ.

7.ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ІНСТИТУТУ

7.1. Зміни до Статуту ІНСТИТУТУ приймаються Загальними зборами ІНСТИТУТУ. Рішення Загальних зборів ІНСТИТУТУ з питань змін до Статуту приймається, якщо за нього проголосувало більше ¾ голосів присутніх на Загальних зборах членів ІНСТИТУТУ.

7.2. Зміни, що сталися в статутних документах ІНСТИТУТУ підлягають обов’язковій реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку.

8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ

8.1. Припинення діяльності ІНСТИТУТУ (припинення юридичної особи) може бути здійснене за рішенням ІНСТИТУТУ, прийнятим Загальними зборами, шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу. Припинення діяльності ІНСТИТУТУ також здійснюється за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) громадського об’єднання.

8.2. Саморозпуск або приєднання ІНСТИТУТУ здійснюється за рішенням Загальних зборів ІНСТИТУТУ, якщо за це проголосувало не менше ¾ голосів від кількості присутніх на Загальних зборах ІНСТИТУТУ.

8.3. У випадку ліквідації ІНСТИТУТУ орган, який прийняв рішення про ліквідацію, створює ліквідаційну комісію, яка діє у порядку, передбаченому законодавством. З моменту призначення Ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами ІНСТИТУТУ. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно ІНСТИТУТУ, складає ліквідаційний баланс і пред’являє його Загальним зборам, або органу, який її призначив на затвердження.

8.4. У разі саморозпуску громадського об’єднання його майно та кошти, після задоволення вимог кредиторів, передаються за рішенням такого об’єднання на статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим) громадському об’єднанню, а в разі неприйняття такого рішення – зараховуються, відповідно до закону, до державного або місцевого бюджету. У разі реорганізації громадського об’єднання його майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

Директор ГО «ІРІ»

Р. О. Сердюк

%d блогерам подобається це: