Положення про радника

ПОЛОЖЕННЯ
про радників голови Жовтневої (Соборної) районної у м. Дніпропетровську ради
на громадських засадах

1. Положення про радників голови Жовтневої (Соборної) районної у м. Дніпропетровську ради на громадських засадах (далі – Положення) встановлює правовий статус та визначає повноваження і компетенцію радників голови Жовтневої (Соборної) районної у м. Дніпропетровську ради на громадських засадах.

2. Радник голови Жовтневої (Соборної) районної у м. Дніпропетровську ради на громадських засадах (далі – радник) призначається розпорядженням голови Жовтневої (Соборної) районної у місті ради (далі – голова ради) на строк його повноважень. Голова ради може призначити не більше п’яти радників. Повноваження радника можуть бути припинені достроково за його власним бажанням або за рішенням голови ради.

3. Радник звітує про результати діяльності голові ради.

4. Радник у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішенням сесії та розпорядженнями голови ради, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

5. Основним завданням Радника є сприяння діяльності голови ради у здійсненні його повноважень. Радник діє у визначеному головою ради напрямку.

6. Відповідно до покладених завдань Радник:
– вносить в установленому порядку пропозиції голові ради щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку району у відповідній сфері та шляхів їх реалізації;
– аналізує політичні, соціально-економічні, правові та інші суспільні процеси, що відбуваються в районі, і за результатами такого аналізу готує та подає в установленому порядку пропозиції щодо можливих дій та позиції районної у місті ради;
– здійснює аналіз нормативно-правових актів та їх проектів, у тому числі нормативно-правових актів та проектів районної у місті ради, подає в установленому порядку пропозиції щодо їх удосконалення;
– співпрацює з відповідними консультативно-дорадчими органами, як утвореними головою ради, так і незалежними органами, громадськими організаціями, експертами;
– виконує доручення голови ради;
– готує аналітичні, інформаційні, довідкові матеріали голові ради;
– вносить пропозиції щодо вдосконалення, підвищення ефективності роботи структурних підрозділів та підпорядкованих підприємств районної у місті ради.

7. Для виконання завдань радник може залучатися до:
– проведення експертиз пропозицій, надання консультацій з питань політичного, соціально-економічного, правового та іншого характеру, стратегічного розвитку району;
– підготовки структурними підрозділами районної у місті ради проектів розпоряджень та доручень голови ради, проектів цільових програм, рішень районної у місті ради, інших документів нормативного та організаційно-розпорядчого характеру з питань діяльності районної у місті ради;
– здійснення аналізу проектів розпоряджень та доручень, внесених на розгляд голові ради, підготовки висновків та пропозицій за результатами їх розгляду;
– здійснення моніторингу актів районної у місті ради, внесення пропозицій щодо зупинення дії та скасування в установленому порядку актів, що суперечать чинному законодавству України;
– опрацювання пропозицій з удосконалення механізму взаємодії голови ради з територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, обласною державною адміністрацією та іншими органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими організаціями, профспілками, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, тощо;
– вирішення спірних питань та врегулювання конфліктів у відповідній сфері управління;
– підготовки матеріалів до прес-конференцій, виступів, доповідей, зустрічей та робочих поїздок голови ради;
– підготовки пропозицій з проведення заходів за участю голови ради;
– організації та проведення семінарів, конференцій, круглих столів тощо;
– здійснення за дорученням голови ради інших функцій;
– проведення особистого прийому громадян за дорученням голови ради, що не замінює особистого прийому громадян головою ради.

8. Для виконання покладених цим Положенням завдань, радник має право:
– запитувати та одержувати в установленому порядку необхідні інформацію, документи та матеріали від посадових осіб та структурних підрозділів районної у місті ради, консультативно-дорадчих та інших допоміжних органів, утворених головою ради, державних органів, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;
– взаємодіяти з структурними підрозділами районної у місті ради та їх посадовими особами з напряму (напрямів) діяльності радника;
– ініціювати підготовку проектів актів районної у місті ради;
– вносити пропозиції голові ради щодо нагородження осіб почесними званнями району, відзнаками та грамотами, що відносяться до відання голови ради;
– вносити голові ради пропозиції з питань прийняття управлінських рішень, підвищення ефективності роботи районної у місті ради та її структурних підрозділів, інформацію щодо прийняття актів органами державної виконавчої влади вищого рівня з відповідного напрямку роботи;
– брати участь та мати право виступу на сесіях районної у місті ради, нарадах, круглих столах та інших заходах, які проводяться районною у місті радою або її головою;
– брати участь у роботі консультативно-дорадчих органів, створених головою ради.

9. Радник зобов’язаний:
– відповідально ставитися до виконання покладених на нього завдань і функцій, визначених цим Положенням;
– своєчасно і сумлінно виконувати доручення голови ради;
– дотримуватися високої культури спілкування, шанобливо ставитися до посадових осіб та співробітників районної у місті ради, інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, громадян;
– не допускати дій і вчинків, які можуть негативно вплинути або нанести шкоду авторитету районної у місті ради;
– не допускати розголошення інформації з обмеженим доступом, що стала йому відома у зв’язку з виконанням ним завдань та функцій, визначених цим Положенням.

10. Радники призначаються з числа осіб, які своєю професійною або громадською діяльністю заслужили авторитет та суспільне визнання, досягли професійних успіхів у відповідній сфері діяльності.
Радниками можуть бути призначені, учені, провідні фахівці в галузі економіки, бюджету та фінансів, соціальної та гуманітарної сфер, науки, права, культури, представники наукових установ, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, громадяни України та іноземці.
Склад радників формується головою ради особисто, виходячи з потреби та з урахуванням напрямків роботи районної у місті ради, відповідних сфер управління.

11. Призначення особи радником здійснюється на підставі заяви такої особи та за відповідною резолюцією голови ради. До заяви про призначення додаються:
копія паспорта;
копія довідки про присвоєння індивідуального податкового номеру;
копії документів про освіту;
заповнений особовий листок з обліку кадрів;
фотокартка розміром 3 х 4 см;
автобіографічна довідка в довільній формі;
погодження на оприлюднення персональних даних.
Оприлюднення персональних даних на офіційному веб-сайті районної у місті ради здійснюється відповідальною особою апарату Жовтневої (Соборної) районної у місті ради. Оприлюдненню підлягають: прізвище, ім’я, по батькові радника, дата народження, відомості про освіту, вчені звання, дата призначення радником, засоби зв’язку.
У разі звільнення голови ради радник звільняється від виконання обов’язків.
Призначення радником та увільнення від виконання обов’язків радника здійснюється шляхом видання головою ради відповідного розпорядження.
Розроблення проекту відповідного розпорядження голови ради забезпечує відділ кадрової роботи апарату районної у місті ради, або особисто головою ради.
Після призначення радником особа повинна бути ознайомлена з цим Положенням.

12. На підставі розпорядження голови ради про призначення відділом кадрової роботи апарату районної у місті ради раднику може бути видане службове посвідчення встановленого зразка.
При звільненні від виконання обов’язків радника така особа зобов’язана повернути службове посвідчення до відділу кадрової роботи апарату районної у місті ради протягом 7 днів з моменту звільнення.

13. Організаційне, технічне та інші види забезпечення діяльності радників здійснюється апаратом районної у місті ради.

%d блогерам подобається це: