Положення

“ЗАТВЕРДЖЕНО”
рішенням Правління
ГО “Інститут реформ та інновацій”
від 10.11.2015р. № 1/15-ер

ПОЛОЖЕННЯ

про експертну раду

З метою забезпечення виконання статутних завдань та цілей, досягнення мети громадської організації «Інститут Реформ та інновацій», всестороннього дослідження питання яке потребує профільних знань, утворюється експертна рада як дорадчій орган при проведенні громадських та громадських антикорупційних експертиз проектів рішень та рішень органів державної влади та місцевого самоврядування.

1. Загальні положення

1.1. Експертна рада при ГО “Інститут реформ та інновацій” (далі – Експертна рада) є колегіальним дорадчим органом, що складається з фахівців в різних галузях суспільного життя та науки і можуть не перебувати у членстві в ГО “Інститут реформ та інновацій” (далі – Експерт).

1.2. Експертна рада не є керівним органом ГО “Інститут реформ та інновацій” (далі – Інститут).

1.3. Експертна рада може здійснювати громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу нормативно-правових актів, актів індивідуальної дії, інших розпорядчих документів органів державної влади та місцевого самоврядування, їх посадових осіб, проектів таких документів, а також готувати висновки, пропозиції, проекти документів для цих органів та їх посадових осіб.

1.4. Експертна рада діє на принципах:

– законності;

– індивідуальності та незалежності експертної думки Експертів;

– спеціалізації Експертів

– виключення конфлікту інтересів;

– колегіальності;

– неупередженості експертного висновку.

1.5. Експертна рада не має права здійснювати судові або слідчі експертизи.

2. Порядок включення та виключення з Експертної ради

2.1. Експертна рада формується рішенням правління Інституту.

2.2. Експерт може увійти до складу Експертної ради на одній із таких умов:

– член Інституту – за представленням Директора Інституту;

– експерт, як представник іншої громадської організації – на основі договору про співпрацю між Інститутом та ГО “ІРІ”в рамках Експертної ради;

– незалежний експерт – на підставі власної заяви без вступу до членів Інституту.

2.3. Особа може увійти до складу Експертної ради на підставі представленого Директором Інституту запиту на Експерта за певним фахом. Рішення про включення особи до складу Експертної ради приймається Правлінням Інституту та погоджується Президією Експертної ради.

2.4. Експертом може бути будь-яка фізична особа, що має відповідну освіту та достатній досвід, визначені запитом на Експерта та пройшла відбір у вигляді співбесіди. Особам та громадським організаціям, що мають чинний пам’ятний сертифікат про участь в роботі Експертної ради, надається пріоритет при проходженні відбору.

2.5. Експертом не може бути:

– особи, зазначені у пункті 1 частини 1 статті 3 Закону України “Про запобігання корупції”, якщо інше не буде одноголосно прийнято Правлінням Інституту та Президією Експертної ради;

– особи, яких протягом останніх п’яти років було притягнуто до кримінальної, адміністративної або дисциплінарної відповідальності за вчинення протиправних дій, пов’язаних з порушенням прав людини і громадянина або норм антикорупційного законодавства;

– особи, яких було звільнено з органів державної влади або місцевого самоврядування згідно Закону України ”Про очищення влади”;

– особи, яких притягнуто до дисциплінарної відповідальності або звільнено згідно Закону України “Про відновлення довіри до судової влади в Україні”;

– особи, дії яких не сумісні з перебуванням в Експертній раді та званням Експерта.

2.6. Експерти, що входять до Експертної ради на умовах договору між Інститутом та іншою громадською організацією можуть бути замінені цією громадською організацією за погодженням з Президією експертної ради.

2.7. Надання особі статусу Експерта підтверджується посвідченням Експерта, строк дії якого встановлюється рішенням Правління Інституту, але не може перевищувати двох років. Форма посвідчення визначається Директором Інституту.

2.8. Експертам та громадським організаціям також видається пам’ятний сертифікат про участь в роботі Експертної ради, що діє безстроково окрім випадків, коли повноваження Експерта припинено з підстав, зазначених у пункті 2.10. цього положення.

2.9. Повноваження Експерта припиняються:

– із закінченням строку його повноважень, якщо цей строк не продовжено в порядку, передбаченому пунктами 2.2. – 2.4. цього Положення;

– за власною заявою про припинення участі в роботі Експертної ради;

– у зв’язку з відкликанням громадською організацією Експерта, який брав участь в роботі Експертної ради на основі договору про співпрацю між Інститутом та цією громадською організацією в рамках Експертної ради;

– за рішенням Правління Інституту у зв’язку з неможливістю Експертом продовжувати роботу в Експертній раді;

– у випадку настання однієї з умов, визначених пунктом 2.5. цього Положення.

2.10. Експерт може бути за рішенням Правління Інституту з подання Президії Експертної ради позбавлений права брати участь в роботі Експертної ради, його повноваження та дію його пам’ятного сертифікату припинено у таких випадках:

– вчинення Експертом умисного злочину або адміністративного корисливого правопорушення;

– грубе порушення Експертом норм цього Положення;

– використання Експертом свого статусу з метою особистого збагачення або в інших корисливих інтересах (конфлікт інтересів);

– виявлення раніше прихованою однієї з умов, визначених пунктом 2.5. цього Положення;

– вчинення Експертом аморального поступку, який зашкоджує авторитету інших Експертів, Експертної ради, Інституту.

3. Права та обов’язки Експерта

3.1. Експерт має право:

– брати участь в роботі Експертної ради;

– мати доступ до документації Експертної ради;

– висловлювати пропозиції щодо діяльності Експертної ради;

– вільно та неупереджено формувати експертну думку з поставленого питання;

– подавати експертну думку до комісії для формування експертного висновку;

– вимагати незмінності (автентичності) експертної думки при формуванні експертного висновку;

– у випадку незгоди з експертним висновком – подати окрему думку до нього, у випадку, якщо Експерт брав участь у розгляді поставленого питання;

– розміщувати інформацію про свою експертну діяльність, яка не визначена цим Положенням як конфіденційна.

3.2. Експерт зобов’язаний:

– брати участь у розгляді питань, що ставляться перед Експертною радою, її Експертними секціями;

– бути постійним членом лише одної Експертної секції;

– дотримуватись режиму конфіденційності та не розголошувати будь-яку інформацію щодо питань, які розглядаються в Експертній раді, які не включені до експертного висновку (обговорення, протоколи Експертних секцій, внутрішньо організаційні рішення Президії, тощо);

– дотримуватись правил етикету, не вступати в спори з іншими членами Експертної ради, поважати їхню позицію, поважливо ставитися до них;

– не вчиняти дій, які можуть зашкодити авторитету Експертної ради або окремих експертів;

– не використовувати роботу в Експертній раді в особистих або корисливих інтересах.

4. Структура Експертної ради

4.1. Президія Експертної ради.

4.1.1. Президія Експертної ради є постійним колегіальним органом, до складу якого входить чотири особи: Голова Президії, один із експертів юридичної секції, один із експертів, що має політологічний фах, один із експертів Експертної ради.

4.1.2. Голову Президії Експертної ради обирає Експертна рада на своїх зборах. Експерта юридичної секції обирає повний склад юридичної секції (а у випадку входження до неї одного члена – він автоматично стає членом Президії). Експерта, що має політологічний фах подає до складу Директор Інституту. Четвертий Експерт делегується до складу Президії секцією, яка делегувала експертів до складу Президії найменшу кількість разів.

4.1.3. Строк повноважень кожного члена Президії Експертної ради – три місяці. Член Президії Експертної ради може бути переобраний необмежену кількість разів.

4.1.4. Голова президії експертної ради підписує рішення Експертної ради з внутрішньо організаційних питань.

4.1.5. Президія Експертної ради:

– визначає профільного Експерта або профільну секцію для розгляду питань, що ставляться перед Експертною радою;

– збирає від експертів експертні думки та здійснює їх обробку;

– разом із профільним Експертом та Директором Інституту підписує експертний висновок;

– погоджує включення Експертів до складу Експертної ради;

– надає погодження на заміну Експерта, який працює на основі договору про співпрацю між Інститутом та цією громадською організацією в рамках Експертної ради;

– подає подання про позбавлення звання Експерта з підстав, передбачених пунктом 2.10 цього Положення;

– затверджує структуру та сфери відповідальності експертних секцій.

4.2. Експертні секції.

4.2.1. Експертні секції є постійно діючими дорадчими органами, що складаються з фахівців в одній і тій самій галузі.

4.2.2. Структуру та сфери відповідальності експертних секцій затверджує Президія Експертної ради за погодженням з Директором Інституту.

4.2.3. Кожен Експерт зобов’язаний увійти до складу лише одної експертної секції.

4.2.4. Експертні секції самостійно на основі консенсусу приймають рішення про необхідність формування міжсекційних комісій.

4.3. Міжсекційні комісії.

4.3.1. Міжсекційні комісії складаються з Експертів, що входять до різних секцій Експертної ради для спільного вирішення питань.

4.3.2. Міжсекційна комісія формується Президією Експертної ради.

5. Регламент роботи Експертної ради

5.1. Директор Інституту подає до вирішення Експертної ради одне з таких питань:

– громадську експертизу розпорядчого документа органу державної влади або місцевого самоврядування, їх посадових осіб;

– громадську антикорупційну експертизу розпорядчого документа органу державної влади або місцевого самоврядування, їх посадових осіб;

– громадську експертизу проекту розпорядчого документа органу державної влади або місцевого самоврядування, їх посадових осіб;

– громадську антикорупційну експертизу проекту розпорядчого документа органу державної влади або місцевого самоврядування, їх посадових осіб;

– розробку проекту розпорядчого документа органу державної влади або місцевого самоврядування, їх посадових осіб.

5.2. Президія, після отримання питань для вирішення Експертної ради, визначає профільну секцію Експертної ради відповідно до їх компетенції та строк надання Експертами експертних думок.

5.3. Основною формою роботи Експерта є висловлення експертної думки з поставленого, згідно пункту 5.1. цього Положення, питання. Експертна думка кожного експерта є конфіденційною інформацією та не може поширюватись Експертом окрім як до Експертної ради.

5.4. Для вирішення питань, які не можуть бути вирішені однією з секцій, Президія самостійно або на вимогу Експертів утворює міжсекційну комісію. До складу будь-якої з міжсекційних комісій обов’язково входять Експерти з правових питань та з питань політології.

5.5. Міжсекційна комісія створюється виключно для обміну інформацією між Експертами з певного питання та для формування правильної експертної думки у кожного з експертів. Міжсекційна комісія не має права робити та озвучувати будь-які висновки від імені Експертів або від свого імені.

5.6. На основі експертних думок в порядку, становленому розділом 6 цього Положення формується експертний висновок. Експертний висновок надаєтся для попереднього ознайомлення та усунення технічних неточностей всім експертам, які надали експертні думки.

5.7. Після усунення технічних неточностей в експертному висновку, він підписується Головою Президії і  Директором Інституту та скріплюється печаткою Інституту.

5.8. У випадку незгоди будь-якого Експерта з експертним висновком, він має право написати окрему думку, яка є невід’ємною частиною експертного висновку.

5.9. З метою вирішення внутрішньоорганізаційних питань, які відносяться до компетенції Експертної ради, секцій або Президії, вони проводять засідання (збори). Рішення, прийняті на таких засіданнях оформлюються у вигляді протоколу, який підписується Головою Президії.

6. Експертний висновок і додатки до нього

6.1. Експертний висновок формується на основі експертних думок Експертів.

6.2. Експертний висновок повинен містити оцінку Експертів щодо поставленого перед ними питання згідно їхнього профілю та рекомендації.

6.3. В експертному висновку не допускається:

– висловлення оціночних суджень щодо ідей, громадян, їх об’єднань;

– мотивації у вигляді припущень (окрім оцінки позитивних та негативних сторін, можливостей та ризиків );

– реклами або політичної агітації;

– закликів, до порушення чинного законодавства України, расової, статевої, релігійної, мовної чи іншої дискримінації, сепаратизму та повалення конституційного ладу;

6.4. Експертний висновок після його уточнення разом із додаткаами надається профільному Експерту, органу, якому він адресований, Директору інституту та його сканована копія публікується на сайті Інституту у відповідному розділі.

6.5. Експертний висновок є вільним для поширення повністю або частинами, за умови зазначення про те, що його розроблено Експертною радою Інституту.

 

 

Директор Інституту                                                                                      С.Г. Абрамов

 

 

Переглянути Положення в .pdf можливо за цим посиланням

%d блогерам подобається це: